Породична заштита

Уз захтев за заснивање усвојења, органу старатељства се подносе следеће исправе

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење о здравственом стању
 6. Уверење да нису потпуно или делимично лишени родитељског права
 7. Уверење да нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 8. Уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 став 2. тачка 4. породичног закона
 9. Уверење да се против будућих усвојитеља не води истрага
 10. Потврда о запослењу и месечним приходима
 11. Потврда о имовини
 12. Потврда да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици