Архиве категорија: Породична и правна заштита

Пријава за хранитељство

Потребне исправе за пријаву за хранитељство (документа се прикупљају за оба супружника)

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење
 6. Потврда о запослењу и месечним приходима
 7. Потврда о имовини
 8. Уверење да није осуђиван
 9. Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница
 10. Уверење да није лишен пословне способности
 11. Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
 12. Уверење о кућној заједници
 13. Уверење о изводу из казнене евиденције