О нама

Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 022-14/85-01 од 29.03.1985. године, послови старатељства, заштите породице и помоћи породици као и све управне послове из ове области, поверени су Центру за социјални рад Врњачка Бања који је започео са радом 15.05.1985. године.

Приликом оснивања Центар за социјални рад је имао две канцеларије у згради Радне заједнице СИЗ-а у улици Жике Ваљаревића бб, где се и сада налази. Од оснивања до данас простор Центра је дограђен и створени су услови за квалитетан рад. Посебан квалитет је постигнут увођењем рачунара са специјализованим софтвером, што омогућава свим запосленим стални приступ јединственој бази података.

Организационе јединице Центра за социјални рад Врњачка Бања су:

 • Служба за заштиту корисника
 • Пријемна канцеларија
 • Стручна и саветодавна тела: колегијум – стучно веће унутрашње организационе јединице – службе; стална комисија органа старатељства; стручни тимови
 • Стручно веће чине сви стручни радници Центра и то:
  • Биљана Рашић, психолог – супервизор и водитељ случаја,
  • Снежана Боћанин, мастер соц. рада – водитељ случаја,
  • Љиља Аџић, дипл. соц. радник – водитељ случаја,
  • Мирјана Јањић, педагог – водитељ случаја,
  • Саша Миодраговић, дипл. правник
  • Раде Чеперковић, дипл. соц. радник – водитељ случаја
  • Гордана Кицушић, спец. педагог – стручни радник на пословима по Одлуци о социјалној заштити општине Врњачка Бања

Послови социјалног рада обухватају: осигурање приступа и коришћења услуга помоћи и подршке породици, односно поједином њеном члану, што подразумева информисање, пријем, процену, планирање, обезбеђење директних услуга и спровођење мера правне заштите корисника у складу са јавним овлашћењима, као и сагледавање ефеката, односно евалуацију предузетих услуга и мера заштите;

Управни послови  обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру за социјални рад, затим правне послове у вези покретања судских и других поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и у другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом; затим вођење евиденције и издавање уверења о штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици те другим чињеницама о којима се води службена евиденција; послови информисања, правног саветовања и учешћа у процени, планирању и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са стручним радницима социјалног рада.

Пријемни послови обухватају пријем поднесака, телефонских позива и личне контакте са подносиоцем захтева или особом која пријављује случај; пружање помоћи при састављању одређених поднесака, пријемна процена поднесака, пружа све неопходне информације кориснику, отвара случај у Центру.

Финансијско рачуноводствене послове обавља шеф рачуноводства и у оквиру њих је дужан да: организује рад на обављању финансијских и административних послова везаних за финансијско пословање, врши контролу ажурности и законитости рачуноводствених исправа, што подразумева проверу основаности, односно усаглашености рачуноводствених  исправа са важећом законоском регулативом, одговоран је за вођење пословних књига и припрему, састављање и подношење финансијских извештаја, редовно прати утрошак средстава по свим позицијама финансијског плана и благовремено обавештава директора о утрошеним и расположивим пословима, обавља финансијско књиговодствне послове везане за инвестициона улагања, одговоран је за финансијско пословање.

Стручни тим се обавезно формира у следећим случајевима:

 • када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају тимски (процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља);
 • када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;
 • када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;
 • када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином;
 • када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за распологање имовином штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем

Ми бринемо…