Сви чланци од kraguljac

Клуб старих и помоћ у кући

Поред својих редовних делатности старијим лицима, који живе у Врњачкој Бањи Центар за социјални рад Врњачака Бања омогућава да користе услуге социјалне заштите предвођене Законом о социјалној заштити. Особе трећег животног доба преко Центра за социјални рад могу да користе услуге помоћи у кући и услуге клуба старих.
Центар за социјални рад Врњачка Бања већ десет година уназад подржава и реализује превентивне програме непосредне помоћи старим лицима поштујући право старих људи да живе у природном окружењу.
Услуге клуба старих развијене су кроз Пројекат Клуба за старе, од децембра 2003 године. Центар за социјални рад је преуредио и наменски опремио гаражу у којој се два пута недељно одвијају окупациона и организована дружења. У почетку пројекат је финансиски подржан од ФСИ-е тадашњег Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Од јуна 2005. године реализација пројекта Клуба за старе функционише уз подршку буџета општине Врњачка Бања. Реализацијом овог пројекта остварени су основни циљеви пројекта: ублажавање, неутрализација и отклањање
емоционалних тешкоћа старих лица, социјална рехабилитација и интеграција, и подизање квалитета живљења старих људи. Ови циљеви постигнути су кроз бројне активности као што су: међусобно упознавање, окупационо дружење, рад у радионицама кроз заједничке излете и развијање пријатељстава са члановима клубова других градова… Чланови Клуба су до сада учествовали на Геронтолошком фестивалу књижевног стваралаштва Србије, Међународном Врњачком, Лесковачком, Пожаревачком, Шабачком карневалу, фестивалу стваралаштва старијих „Златно доба“ , Фестивалу даровања „Октобарски дародан“. У 2007. години Клуб старих Центра за социјални рад био је домаћин поменутог фестивала.
Ипак најатрактивнија је карневалска група чланова клуба која традиционално учествује на различитим манифестацијама уз драмску секцију „Освит“.
Право на услуге Клуба за старе могу остварити особе старије од 60 година са очуваним виталним функцијама. Број корисника услуга је ограничен обзиром да у просторији за дружење има свега 20 места. Активних чланова клуба је око 50.
Доласком у клуб постаје се члан и корисник услуга.
Услуге које чланови клуба користе у клубу се не наплаћују.
Потребе старих људи у нашој локалној заједници за развијање алтернативних облика заштите и услуга су евидентне, то су и наша настојања да постојећим потребама и надаље на адекватан начин и одговоримо уз подршку локалне самоуправе.

Пријава за хранитељство

Потребне исправе за пријаву за хранитељство (документа се прикупљају за оба супружника)

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење
 6. Потврда о запослењу и месечним приходима
 7. Потврда о имовини
 8. Уверење да није осуђиван
 9. Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница
 10. Уверење да није лишен пословне способности
 11. Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
 12. Уверење о кућној заједници
 13. Уверење о изводу из казнене евиденције

Породична заштита

Уз захтев за заснивање усвојења, органу старатељства се подносе следеће исправе

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење о здравственом стању
 6. Уверење да нису потпуно или делимично лишени родитељског права
 7. Уверење да нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 8. Уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 став 2. тачка 4. породичног закона
 9. Уверење да се против будућих усвојитеља не води истрага
 10. Потврда о запослењу и месечним приходима
 11. Потврда о имовини
 12. Потврда да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Једнократна помоћ

Потребна документа за једнократну помоћ

 1. Изјава о кућној заједници
 2. Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и чланове домаћинства
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 4. Потврда о приходима чланова породице
 5. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година