Архиве категорија: Социјална заштита

Породична заштита

Уз захтев за заснивање усвојења, органу старатељства се подносе следеће исправе

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење о здравственом стању
 6. Уверење да нису потпуно или делимично лишени родитељског права
 7. Уверење да нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 8. Уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 став 2. тачка 4. породичног закона
 9. Уверење да се против будућих усвојитеља не води истрага
 10. Потврда о запослењу и месечним приходима
 11. Потврда о имовини
 12. Потврда да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Једнократна помоћ

Потребна документа за једнократну помоћ

 1. Изјава о кућној заједници
 2. Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и чланове домаћинства
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 4. Потврда о приходима чланова породице
 5. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година

Право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Потребна документа за право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица

 1. Фотокопија личне карте и здравствене књижице
 2. Изјава о кућној заједници
 3. Два налаза лекара специјалиста (различитих специјалиста)

Посебна новчана накнада

Потребна документа за посебну новчану надокнаду

 1. Извод о кућној заједници
 2. Фотокопија личних карата за подносиоца захтева и дете, односно фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
 3. Решење о признатом праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 4. Доказ за подносиоца захтева – родитеља из ПИО да није пензионер
 5. Доказ да родитељ није у осигурању (потврда узета из ПИО)

Новчана социјална помоћ

Потребна документа за остваривање права на новчану социјалну помоћ

 1. Фотокопијаличнекартезасвапунолетналица (Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона, или решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства)
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 3. Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона, или решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства
 4. Уколико супружници или ванбрачни партнери не живе заједно – Одлука о повери малолетне деце или доказ да је поступак пред надлежним судом у току
 5. Лице, односно чланови породице, које је неспособно самостално за рад а има сроднике са којима не живи, а који према закону имају обавезу да учествују у његовом издржавању прилажу:
  • правоснажну судску одлуку о издржавању, односно судско поравнање закључено са сродником или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања код сродника
 6. Потврда о приходима појединца/чланова породице по основу:
  • радног односа/зарада/плата (потврда о оствареној заради)
  • повремених и привремених послова и Уговора о делу ,
  • пензија (последњи чек од пензије)
  • инвалиднина и др. примања у висини просечног месечног прихода оствареног 3, 2 или 1 месеца који предходи месецу подношења захтева
 7. Уверење о незапослености Националне службе за запошљавање за радно способна лица
 8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије/нити је поступак у току за сва лица која због година живота не могу да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање
 9. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
 10. Изјава о кућној заједници
 11. Сва пунолетна лица/чланови домаћинства у Пореској управи – уверење да се води/не води на евиденцији пореских обвезника
 12. Уколико се води на евиденцији пореских обвезника – Решење о порезу на имовину физичких лица
 13. Уверење Министарства финансија и привреде – Пореска управа о доспелим обавезама јавних прихода по било ком основу
 14. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности о уписаној непокретности са површином и катастарским приходом
 15. За лица која имају електро-дистрибуциони број мерног места – фотокопија рачуна за утрошену електричну енергију