Новчана социјална помоћ

Потребна документа за остваривање права на новчану социјалну помоћ

 1. Фотокопијаличнекартезасвапунолетналица (Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона, или решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства)
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 3. Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона, или решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства
 4. Уколико супружници или ванбрачни партнери не живе заједно – Одлука о повери малолетне деце или доказ да је поступак пред надлежним судом у току
 5. Лице, односно чланови породице, које је неспособно самостално за рад а има сроднике са којима не живи, а који према закону имају обавезу да учествују у његовом издржавању прилажу:
  • правоснажну судску одлуку о издржавању, односно судско поравнање закључено са сродником или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања код сродника
 6. Потврда о приходима појединца/чланова породице по основу:
  • радног односа/зарада/плата (потврда о оствареној заради)
  • повремених и привремених послова и Уговора о делу ,
  • пензија (последњи чек од пензије)
  • инвалиднина и др. примања у висини просечног месечног прихода оствареног 3, 2 или 1 месеца који предходи месецу подношења захтева
 7. Уверење о незапослености Националне службе за запошљавање за радно способна лица
 8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије/нити је поступак у току за сва лица која због година живота не могу да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање
 9. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
 10. Изјава о кућној заједници
 11. Сва пунолетна лица/чланови домаћинства у Пореској управи – уверење да се води/не води на евиденцији пореских обвезника
 12. Уколико се води на евиденцији пореских обвезника – Решење о порезу на имовину физичких лица
 13. Уверење Министарства финансија и привреде – Пореска управа о доспелим обавезама јавних прихода по било ком основу
 14. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности о уписаној непокретности са површином и катастарским приходом
 15. За лица која имају електро-дистрибуциони број мерног места – фотокопија рачуна за утрошену електричну енергију